ΑΡXΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ίδρυση της Εταιρείας.


Η εταιρεία ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιδρύθηκε το 1984, με αρχική επωνυμία ΤΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Κατά το διάστημα αυτό μέχρι και σήμερα, κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της αποτελεί η εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Έχει πτυχίο Εργολήπτου Δημοσίων Έργων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με αριθμό ΜΕΕΠ 8995.
Οι κατηγορίες των έργων και οι τάξεις ΜΕΕΠ του πτυχίου της Εταιρείας είναι οι κάτωθι:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ :
ΟΔΟΠΟΙΙΑ :
ΛΙΜΕΝΙΚΑ :
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ :
ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓ.:
5η Τάξη
5η Τάξη
5η Τάξη
5η Τάξη
5η Τάξη
5η Τάξη


Διοίκηση της Εταιρείας:
Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ναυπ. Μηχ/γος Μηχ/κος. Ε.Μ.Π.
Χρήστο Παναγιωτόπουλος, Αντ/δρος & Δ/νων Σύμβουλος, Πολ/κος Μηχ/κος Ε.Μ.Π.


Μέτοχοι εταιρείας:
Κων/νος Παναγιωτόπουλος
P. & C. DEVELOPMENT S.A.